Zaznacz stronę

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Objaśnienie sformułowań zawartych Polityce Prywatności :

 1. Administrator Danych Osobowych / Administrator – oznacza to: Nazwa przedsiębiorstwa:

Firma Bez Problemu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sokołowska 13/7, 01-142 Warszawa, NIP: 7010826515 , REGON: 380509083, KRS: 0000736286 .

 1. Serwis – oznacza to witrynę internetową pod nazwą www.firmabezproblemu.pl
 2. Użytkowniku – oznacza osobę odwiedzającą Serwis lub korzystającą z jego usług.
 3. Formularzu kontaktowym – oznacza, interaktywny formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający kontakt z
 4. Dane osobowe – oznacza to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

1) W związku z usługami świadczonymi w swoim Serwisie,  Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.Urz.UE z 2016 r. Nr 119, s.1), dalej zwane „RODO” i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

2) Administrator, odpowiednio do zakresu realizowanych celów, przetwarza dane osobowe Użytkowników zawierające dane określone za pośrednictwem Formularza kontaktowego takie jak :

Imię, Nazwisko, Nazwa firmy, Adres email, Telefon kontaktowy oraz Tematyka dotycząca zgłoszenia.

3) Podanie danych osobowych podczas wypełniania Formularza kontaktowego jest dobrowolne, jednak konieczne do:

 1. a) prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem w odpowiedzi na jego zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 2. b) prowadzenia statystyk i obsługi technicznej Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 3. c) ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 4. d) do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
 5. e) zaplanowania i umożliwienia kontaktu bezpośredniego z wykorzystaniem usług świadczonych przez zewnętrznego dostawcę do umawiania spotkań – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Informujemy, iż w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z ww. usługi, dane te przekazywane są dostawców usług również poza obszar EOG to jest do Stanów Zjednoczonych.

4) Jeśli Użytkownik uprzednio wyraził na to zgodę dane podane w formularzu kontaktowym mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, w związku z art. 172 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody nie warunkuje udzielenia odpowiedzi na treść kierowanego zapytania do  Administratora.

5) Warunkiem korzystania z funkcjonalności Serwisu jest korzystanie przez Użytkownika ze stosownych urządzeń końcowych podłączonych do sieci internet, wyposażonych w adekwatne do tego celu oprogramowanie prawidło skonfigurowane dające możliwość przeglądania stron WWW. (Przeglądarki internetowe w szczególności: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera). Zalecane jest aby przeglądarki internetowe użytkowane były w najnowszej wersji zapewnianej przez producenta. Ponadto przeglądarki powinny posiadać włączoną obsługę tzw. ciasteczek „cookies”, ze stosownych urządzeń wyposażonych w oprogramowanie i dostęp do aktywnej usługi pozwalającej na prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej email. Powyższe wymagania uznać należy za minimalne techniczne wymagania pożądane do współpracy z systemem teleinformatycznym, jakim posługuje się Administrator.

6) W związku z powyższym celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

7) W celu zapewnienia spójności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych osobom upoważnionym w zakresie, w jakim jest to niezbędne . Administrator stosuje odpowiednie procedury w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby upoważnione.

8) Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i
inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe. Administrator przeprowadza na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

9) W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczyła korespondencja lub spraw z nią związanych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora ( art. 6 ust. 1 f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku ze świadczonymi przez niego usługami. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe potrzebne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

10) Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail:kontakt@firmabezproblemu.pl

11) W przypadku kontaktu drogą elektroniczną Administrator może żądać podania danych osobowych i w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do obsługi danej sprawy, której dotyczy kontakt. W takim przypadku również podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej ze świadczeniem usług Administratora.

12) W przypadku zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator
przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, najpóźniej w momencie zawierania umowy.

13) W związku ze świadczeniem swoich usług Administrator zbiera dane osobowe również podczas spotkań w siedzibie Spółki, na eventach organizowanych przez Administratora, jak również podczas wymiany wizytówek służbowych, w celach związanych z nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego związanego z przedstawianiem aktualnych ofert lub promocji usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Tak zbierane dane osobowe przetwarzane są w celu dla jakiego zostały zebrane, przy zapewnieniu ich odpowiedniej ochrony.

14) W związku z usługami świadczonymi przez Administratora wymagającego przetwarzania danych osobowych w celach biznesowych, technicznych i marketingowych informujemy, iż mogą one być ujawnione innym zewnętrznym podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym obsługującym systemy informatyczne i sprzęt oraz podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, finansowe jak i agencjom marketingowym.

15) Inne ujawnienie danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą
żądanie udzielenia takich informacji, może nastąpić wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę
prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

16) Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, a ponadto może wynikać z
przepisów, jeśli stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na
podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

17) Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym
okresie, jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie
wskazanego okresu dane będą nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

18) Osobom, których dane dotyczą, przysługuje następujące prawo:
a) Prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych.
b) Prawo do sprostowania danych.
c) Prawo do ograniczenia przetwarzania.
d) Prawo uzyskania kopii danych.
e) Prawo usunięcia danych.
f) Prawo do przenoszenia danych osobowych.
g) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego.
h) Prawo do skargi – osoba której uzna że jej dane osobowych są przetwarzane niezgodnie z prawem, przepisami dotyczącymi RODO lub innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
i) Prawo do bycia zapomnianym – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od
Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.

19) Wniosek o usuniecie danych można złożyć w formie e-mailowej na adres: kontakt@firmabezproblemu.pl. Odpowiedz zostanie udzielona w formie e-mailowej w terminie 30 dni roboczych od wpłynięcia wniosku do Administratora. Administrator ma prawo wydłużyć rozpoznanie wniosku do 2
miesięcy przez powiadomienie o tym osoby, przed końcem pierwszego miesiąca terminu.

Pliki Cookies

 1. Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.
 2. Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania
  niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie
  zawierają żadnych danych osobowych.
 3. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym
  oprogramowaniem. W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o
  użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu,
  potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii
  reklamowych.
 4. Jako użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
 5. Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu, które wymagają
  instalacji plików cookie.
 6. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików
  cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na
  komputerze.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na
  zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Serwisu. Aktualny tekst
  Polityki Prywatności zawsze znajduje się w Serwisie.

Z poważaniem Firma Bez Problemu Sp. z o.o.